More Than Finance tikt de financiële achterkant van jouw onderneming dicht.

Zodat jij aan de voorkant weer kan doen waar jij goed in bent:

ondernemen!

020 – 240 10 40

info@morethanfinance.nl

Professor J.H. Bavincklaan 2
1183AT Amstelveen

ELKE ONDERNEMING IS WETTELIJK VERPLICHT EEN GOEDE ADMINISTRATIE TE VOEREN

Maar wat is een goede administratie en hoe weet je zeker dat je niet benadeeld wordt?

Jij bent een ondernemer en wilt niks liever dan ondernemen. Binnen jouw vakgebied ben je een expert, maar geldt dit ook op het gebied van administratie en belastingen? More Than Finance adviseert en ontzorgt. Onvoorziene naheffingen en misgelopen aftrekposten behoren tot het verleden als jouw onderneming zich door ons laat begeleiden. Het team van More Than Finance zet zich volledig in om de achterkant van jouw onderneming zo in te richten dat jij hiervan de financiële baten zal ondervinden en verder zoveel mogelijk ontzien zal worden.

Bij More Than Finance staat jouw onderneming op de eerste plaats.

Met een goede samenwerking móet de formule ‘1 + 1 = 3’ zijn. Als met een samenwerking de formule ‘1 + 1 = 2’ is, leidt een samenwerking niet tot het gewenste resultaat.

In dat geval kan men het net zo goed zelf doen 😉

Wij doen niet ons best. Wat doen datgene wat nodig is!

Bij More Than Finance staat jouw onderneming op de eerste plaats.

Met een goede samenwerking móet de formule ‘1 + 1 = 3’ zijn. Als met een samenwerking de formule ‘1 + 1 = 2’ is, leidt een samenwerking niet tot het gewenste resultaat.

In dat geval kan men het net zo goed zelf doen 😉

Wij doen niet ons best. Wat doen datgene wat nodig is!

Bekijk wat andere ondernemers over ons zeggen

Onze klanten geven ons

Gebaseerd op Google recensies

5.0

5/5

Ons portfolio bestaat uit

ZZP’ers en eenmanszaken
44%
Naamloze en besloten vennootschappen
28%
Particulieren
22%
Vennootschappen onder firma
4%
Stichtingen en Verenigingen
2%

"Jouw grootste kostenpost is niet jouw boekhouder,
maar zijn misgelopen teruggave en belastingvoordelen waar je geen gebruik van maakt."

Founder More Than Finance

Stappenplan

In een persoonlijk ontmoeting gaan we graag het gesprek aan. Hierbij kunnen wij duidelijk aangeven wat onze waarde is en wat we voor jou kunnen betekenen.

Na deze vrijblijvende intake verdiepen wij ons in jouw situatie. En dan niet alleen in de cijfers, maar vooral in het verhaal achter deze cijfers. Wij voeren een APK uit voor jouw bedrijf en maken inzichtelijk hoe zaken ervoor staan en waar de kansen liggen.

In welke mate wij jou ondersteunen is aan jou. Het kan alles zijn; van een eenmalige aangifte tot het voeren van volledige administraties. Volledig afhankelijk van jouw behoefte maken wij het plaatje compleet. Wij stellen een persoonlijke roadmap op waarbij onze 4 pijlers (tijd, kennis, belang en maatwerk) centraal staan.

Hierbij stopt het niet, maar begint het juist. Jij groeit en wij groeien met je mee. Onze focus is gericht op jouw situatie en onze adviezen zullen we ongevraagd blijven geven. Bij elke aangifte kan je een persoonlijke adviesmail verwachten met daarin onze aanbevelingen. Maatwerk is wat wij leveren. Wij doen datgene wat nodig is!

Maar het begint hier

Share

© All rights reserved

More Than Finance BV 2023

More Than Finance B.V.


Prof. J.H. Bavinklaan 2
1183 AT Amstelveen

020- 240 10 40
info@morethanfinance.nl

Maandag tot vrijdag:
Van 09:00 tot 17:00

Laat je gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Uiteraard 100% vrijblijvend
Bellen kan ook 020 - 240 10 40

Yieldport

De Yogaschool

Ravez Movement Academy

Algemene Voorwaarden

MORE THAN FINANCE B.V. Gevestigd aan de Prof. J.H. Bavincklaan 2, 1183 AT Amstelveen Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75602717

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Toepasselijkheid

Artikel 3. Aanbiedingen

Artikel 4. Gegevens en informatie

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 6. Honorarium en betaling

Artikel 7. Aanvang, duur, opzegging, ontbinding

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Artikel 9. Vrijwaring

Artikel 10. Intellectuele eigendom

Artikel 11. Toepasselijk recht en forumkeuze

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bescheiden: alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtgever of More Than Finance aan de andere partij ter beschikking gestelde stukken en gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door More Than Finance vervaardigde schriftelijke werken.
 1. More Than Finance: de wederpartij bij de overeenkomst met opdrachtgever en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
 1. Opdrachtgever: de natuurlijk of rechtspersoon die aan More Than Finance opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en wederpartij bij de overeenkomst in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
 1. Partijen: More Than Finance en opdrachtgever gezamenlijk.
 1. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden van of door More Than Finance, van welke aard dan ook, alsmede op de totstandkoming daarvan, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 1. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door More Than Finance uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 1. Wanneer door More Than Finance gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop More Than Finance de onderhavige voorwaarden toepast.
 1. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met More Than Finance in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en treedt alsdan een door More Than Finance vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling in de plaats.
 1. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met More Than Finance gesloten overeenkomst in te stemmen.
 1. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de opdrachtgever en More Than Finance gesloten overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.
 1. More Than Finance is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Indien de opdrachtgever door de gewijzigde inhoud in een minder gunstige positie komt te verkeren, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden.

Artikel 3. Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van More Than Finance zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 1. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van More Than Finance binden More Than Finance niet.
 1. De prijzen in de aanbiedingen van More Than Finance zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 1. Het is opdrachtgever niet toegestaan om een aanbieding van More Than Finance te openbaren of op enige andere wijze met derden te delen, tenzij met schriftelijke toestemming van More Than Finance.

Artikel 4. Gegevens en informatie

 1. Opdrachtgever is gehouden alle door More Than Finance verlangde gegevens en informatie, alsmede de gegevens en informatie waarvan opdrachtgever redelijkerwijs kan weten dat More Than Finance die nodig heeft voor de correcte uitvoering van de opdracht, tijdig in de door More Than Finance gewenste vorm en op de door More Than Finance gewenste wijze te verstrekken.
 1. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de door of namens hem aan More Than Finance verstrekte gegevens en informatie, ook indien deze via derden worden verstrekt of van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit.
 1. Opdrachtgever is gehouden More Than Finance onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn, waaronder berichten van de Belastingdienst.
 1. More Than Finance heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het eerste, tweede en derde lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 1. Extra kosten, extra uren, alsmede de overige schade voor More Than Finance, ontstaan doordat opdrachtgever niet aan de in het eerste, tweede of derde lid genoemde verplichtingen heeft voldaan, komen voor rekening en risico van opdrachtgever.
 1. Op eerste verzoek van opdrachtgever zal More Than Finance de originele, door opdrachtgever verstrekte, bescheiden aan opdrachtgever retourneren.
 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder het aan More Than Finance verstrekken en ter beschikking stellen van persoonsgegevens met betrekking tot zijn personeel, cliënten of derden, ook indien deze van derden afkomstig zijn of door derden in zijn opdracht worden verstrekt. More Than Finance kan in verband met niet of niet correcte naleving door opdrachtgever niet worden aangesproken.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. More Than Finance is gehouden de werkzaamheden op deskundige en zorgvuldige wijze uit te voeren.
 1. More Than Finance bepaalt de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. More Than Finance zal rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever betreffende de uitvoering van de opdracht. More Than Finance is echter in geen geval gehouden de aanwijzingen van opdrachtgever op te volgen.
 1. More Than Finance heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien dit naar oordeel van More Than Finance wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht.
 1. De door More Than Finance in acht te nemen wet- en regelgeving betreffende de uitvoering van de overeenkomst maken integraal deel uit van deze overeenkomst. Opdrachtgever verklaart de daaruit voor More Than Finance voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren, waaronder de verplichtingen van More Than Finance uit hoofde van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Artikel 6. Honorarium en betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen worden de werkzaamheden in rekening gebracht tegen het ten tijde van het verrichten van de werkzaamheden bij More Than Finance gangbare tarief en het aantal aan de opdracht gewerkte uren. De verschuldigdheid van honorarium is niet hiervan afhankelijk of het met de opdracht beoogde resultaat ten volle is bereikt.
 1. Het honorarium zal in beginsel telkens per maand over de onmiddellijk daaraan voorafgaande maand aan opdrachtgever worden gefactureerd. More Than Finance is gerechtigd facturen digitaal te versturen.
 1. De betaling van facturen dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum door bijschrijving op een door More Than Finance aan te geven bankrekening en in de valuta waarin is gefactureerd.
 1. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan verkeert opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim verkeert. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke More Than Finance maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van opdrachtgever. In dat geval is opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,-. Voorts is More Than Finance bevoegd alle werkzaamheden voor opdrachtgever, waaronder het verstrekken van informatie aan opdrachtgever, op te schorten zolang More Than Finance geen volledige betaling heeft ontvangen.
 1. More Than Finance is gerechtigd haar tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen overeenkomstig het prijsindexcijfer van het Bureau voor de Statistiek voor commerciële dienstverlening (index 2010 = 100).

Artikel 7. Aanvang, duur, opzegging, ontbinding

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 1. Opdrachtgever en More Than Finance kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.
 1. De overeenkomst mag per aangetekende brief door zowel More Than Finance als door opdrachtgever (tussentijds) worden ontbonden zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om zijn schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden zijn activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.
 1. More Than Finance behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) ontbinding aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij More Than Finance na ontvangst van de betaling aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking stelt.
 1. Indien tot (tussentijdse) ontbinding is overgegaan door opdrachtgever, heeft More Than Finance recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede van additionele kosten die More Than Finance redelijkerwijs heeft moeten maken of moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot eventuele onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de ontbinding ten grondslag liggen die aan More Than Finance zijn toe te rekenen.
 1. Indien tot (tussentijdse) opzegging of ontbinding is overgegaan door More Than Finance, heeft opdrachtgever recht op medewerking van More Than Finance bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen. Voor zover deze overdracht van de werkzaamheden voor More Than Finance extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 1. Bij beëindiging van de overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Indien More Than Finance aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade en tot tweemaal het factuurbedrag (exclusief BTW) dat More Than Finance voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht in rekening heeft gebracht. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan 6 maanden hebben, geldt een verdere beperking van de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid tot tweemaal het facturatiebedrag over de laatste 6 maanden (exclusief BTW). De aansprakelijkheid van More Than Finance is in ieder geval beperkt tot maximaal de daadwerkelijk door de verzekeraar van More Than Finance in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 1. More Than Finance is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat More Than Finance is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 1. Aanspraken in verband met beweerde aansprakelijkheid van More Than Finance dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend. Het recht op schadevergoeding vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit.
 1. More Than Finance is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door opgelegde boetes.
 1. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van More Than Finance.

Artikel 9. Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart More Than Finance ter zake van aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door of in verband met de werkzaamheden die door More Than Finance ten behoeve van opdrachtgever zijn uitgevoerd.
 1. Opdrachtgever is gehouden om More Than Finance zowel in als buiten rechte bij te staan indien More Than Finance wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is More Than Finance, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van More Than Finance en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

 1. More Than Finance behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor die mogelijk uit de werkzaamheden voortvloeien of op werken van More Than Finance rusten, alsmede eventuele bevoegdheden die in dit kader aan More Than Finance toekomen op grond van de wet.
 1. Alle door More Than Finance eventueel verstrekte bescheiden zijn uitsluitend bestemd om binnen de eigen organisatie door de opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van More Than Finance worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte bescheiden anders voortvloeit.
 1. Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van More Than Finance niet toegestaan gebruik te maken van beeldmerken, (handels)namen, logo’s en dergelijke van More Than Finance of door More Than Finance op haar werken aangebrachte aanduidingen waaruit het auteursrecht van More Than Finance blijkt te (doen) verwijderen of wijzigen.
 1. More Than Finance is gerechtigd op haar website alsmede in overige (externe) communicatie en media te verwijzen naar het bedrijf van opdrachtgever om de expertise en ervaring van More Than Finance aan te duiden en daarbij gebruik te maken van de (handels)namen, het logo en overige beeldmerken van opdrachtgever.

Artikel 11. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en More Than Finance is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 1. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet.
 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tot opdracht met More Than Finance.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Confirmo en mogen niet zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende, gedeeltelijk noch als geheel, worden vermenigvuldigd of geëxploiteerd. Voor meer informatie zie: http://www.confirmo.nl/

Versie: 1 januari 2020