Deze inhoud is beschermd met een wachtwoord. Vul hieronder je wachtwoord in om het te bekijken:

Laat je gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Uiteraard 100% vrijblijvend
Bellen kan ook 020 - 240 10 40

More Than Finance B.V.


Prof. J.H. Bavinklaan 2
1183 AT Amstelveen

020- 240 10 40
info@morethanfinance.nl

Maandag tot vrijdag:
Van 09:00 tot 17:00

Brand Story

BIJ MORE THAN FINANCE WETEN WIJ DAT JIJ

grip wilt op je financiële situatie en het maximale voordeel wilt behalen. Maar daar voor moet jij voorbereid zijn, je verdiepen en kennis hebben rondom fiscaliteit. En dit alles zonder dat het ten koste gaat van je huidige bedrijfsvoering (of hetgeen waar jij goed in bent). Daarom zijn wij er.

HET PROBLEEM IS

dat je 1000% inzet levert maar niet altijd het gevoel hebt dat je alles uit je onderneming of financiële situatie haalt. Hierdoor krijg je het gevoel dat je vaak benadeeld wordt. Wij geloven dat dit niet nodig is. Met een optimale samenwerking zorgen (op lange termijn) wij voor maximaal voordeel. Zowel direct als indirect.

WIJ BEGRIJPEN DAT

belastingen complexe casussen bevatten welke vaak oneerlijk overkomen, echter willen wij alles op alles zetten zodat jij er een positief gevoel aan overhoud. Daarom geloven wij in een transparante samenwerking waarbij alle krachten worden gebundeld, wat leidt tot maximale inzet en maximaal resultaat voor jou.

JIJ FOCUST JE

op hetgeen waar jij in uitblinkt en wij tikken alles achter de schermen dicht. Neem contact met ons op, zodat we vrijblijvend kunnen sparren over jouw visie en doelstellingen. En wellicht dat we een mooie opzet kunnen maken voor een langdurige (welvarende) samenwerking. Begin die blauwe enveloppen niet langer als onaangename verassingen te zien, maar krijg grip op jouw situatie en neem (krijg) zelf weer de touwtjes in handen.

Values

1) Tijd

HOEVEEL TIJD BEN JIJ KWIJT AAN DE FINANCIËLE ACHTERKANT VAN JOUW ONDERNEMING EN ZOU JE DEZE TIJD BETER KUNNEN GEBRUIKEN?

Jij moet je bezig houden met hetgeen waar jij het beste in bent en wij houden ons bezig met hetgeen waar wij het beste in zijn. Tijdens onze samenwerking staan we zij aan zij, waarbij jij gefocust bent op de voorkant en wij de achterkant dicht tikken. Samen maken we het plaatje compleet.

3) Belang

ELKE BOEKHOUDER KAN BONNETJES INKLOPPEN, MAAR WAT IS ZIJN BELANG HIERBIJ? WEET JE ZEKER DAT ZIJN BELAND OOK JOUW BELANG IS?

Bij More Than Finance staat jouw onderneming centraal. Wij zijn bereid te doen wat nodig is om voor jou het gewenste fiscale resultaat te behalen. Onze pijlers zijn gericht op resultaten.

2) Kennis

HOE ZEKER BEN JE ERVAN DAT ER GEEN ONVERWACHTE FISCALE VERASSINGEN ZULLEN PLAATSVINDEN EN HEB JE ALLE KENNIS OM DEZE VROEGTIJDIG TE KUNNEN SIGNALEREN?

Door jarenlange ervaring en begeleiding van honderden cliënten op financieel en fiscaal gebied hebben wij een helikopterview ontwikkeld die valkuilen kan oplossen voordat het een probleem wordt. Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt zeker als het gaat om fiscale aangelegenheden.

4) Maatwerk

HEB JIJ EEN FINANCIEEL ADVISEUR DIE JOUW SITUATIE KENT? EN DAN NIET ALLEEN DE GETALLETJES, MAAR MET NAME HET VERHAAL ACHTER DE CIJFERS?

Elke administratie is anders en hierin zit het onderscheidende vermogen van More Than Finance. Wij willen weten wie jij bent. Door onze persoonlijke aanpak richten wij jouw administratie dusdanig in dat het aansluit op jouw specifieke situatie. Maatwerk is waar het bij ons om draait.

Tijdens een vrijblijvend telefonisch consult kunnen wij precies uitleggen wat More Than Finance voor jou kan betekenen.

Momenteel zijn wij alleen op actief op LinkedIn

We werken aan onze YouTube en Instagram account.

Algemene Voorwaarden

MORE THAN FINANCE B.V. Gevestigd aan de Prof. J.H. Bavincklaan 2, 1183 AT Amstelveen Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75602717

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Toepasselijkheid

Artikel 3. Aanbiedingen

Artikel 4. Gegevens en informatie

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 6. Honorarium en betaling

Artikel 7. Aanvang, duur, opzegging, ontbinding

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Artikel 9. Vrijwaring

Artikel 10. Intellectuele eigendom

Artikel 11. Toepasselijk recht en forumkeuze

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bescheiden: alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtgever of More Than Finance aan de andere partij ter beschikking gestelde stukken en gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door More Than Finance vervaardigde schriftelijke werken.
 1. More Than Finance: de wederpartij bij de overeenkomst met opdrachtgever en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
 1. Opdrachtgever: de natuurlijk of rechtspersoon die aan More Than Finance opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en wederpartij bij de overeenkomst in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
 1. Partijen: More Than Finance en opdrachtgever gezamenlijk.
 1. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden van of door More Than Finance, van welke aard dan ook, alsmede op de totstandkoming daarvan, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 1. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door More Than Finance uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 1. Wanneer door More Than Finance gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop More Than Finance de onderhavige voorwaarden toepast.
 1. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met More Than Finance in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en treedt alsdan een door More Than Finance vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling in de plaats.
 1. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met More Than Finance gesloten overeenkomst in te stemmen.
 1. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de opdrachtgever en More Than Finance gesloten overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.
 1. More Than Finance is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Indien de opdrachtgever door de gewijzigde inhoud in een minder gunstige positie komt te verkeren, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden.

Artikel 3. Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van More Than Finance zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 1. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van More Than Finance binden More Than Finance niet.
 1. De prijzen in de aanbiedingen van More Than Finance zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 1. Het is opdrachtgever niet toegestaan om een aanbieding van More Than Finance te openbaren of op enige andere wijze met derden te delen, tenzij met schriftelijke toestemming van More Than Finance.

Artikel 4. Gegevens en informatie

 1. Opdrachtgever is gehouden alle door More Than Finance verlangde gegevens en informatie, alsmede de gegevens en informatie waarvan opdrachtgever redelijkerwijs kan weten dat More Than Finance die nodig heeft voor de correcte uitvoering van de opdracht, tijdig in de door More Than Finance gewenste vorm en op de door More Than Finance gewenste wijze te verstrekken.
 1. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de door of namens hem aan More Than Finance verstrekte gegevens en informatie, ook indien deze via derden worden verstrekt of van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit.
 1. Opdrachtgever is gehouden More Than Finance onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn, waaronder berichten van de Belastingdienst.
 1. More Than Finance heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het eerste, tweede en derde lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 1. Extra kosten, extra uren, alsmede de overige schade voor More Than Finance, ontstaan doordat opdrachtgever niet aan de in het eerste, tweede of derde lid genoemde verplichtingen heeft voldaan, komen voor rekening en risico van opdrachtgever.
 1. Op eerste verzoek van opdrachtgever zal More Than Finance de originele, door opdrachtgever verstrekte, bescheiden aan opdrachtgever retourneren.
 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder het aan More Than Finance verstrekken en ter beschikking stellen van persoonsgegevens met betrekking tot zijn personeel, cliënten of derden, ook indien deze van derden afkomstig zijn of door derden in zijn opdracht worden verstrekt. More Than Finance kan in verband met niet of niet correcte naleving door opdrachtgever niet worden aangesproken.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. More Than Finance is gehouden de werkzaamheden op deskundige en zorgvuldige wijze uit te voeren.
 1. More Than Finance bepaalt de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. More Than Finance zal rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever betreffende de uitvoering van de opdracht. More Than Finance is echter in geen geval gehouden de aanwijzingen van opdrachtgever op te volgen.
 1. More Than Finance heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien dit naar oordeel van More Than Finance wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht.
 1. De door More Than Finance in acht te nemen wet- en regelgeving betreffende de uitvoering van de overeenkomst maken integraal deel uit van deze overeenkomst. Opdrachtgever verklaart de daaruit voor More Than Finance voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren, waaronder de verplichtingen van More Than Finance uit hoofde van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Artikel 6. Honorarium en betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen worden de werkzaamheden in rekening gebracht tegen het ten tijde van het verrichten van de werkzaamheden bij More Than Finance gangbare tarief en het aantal aan de opdracht gewerkte uren. De verschuldigdheid van honorarium is niet hiervan afhankelijk of het met de opdracht beoogde resultaat ten volle is bereikt.
 1. Het honorarium zal in beginsel telkens per maand over de onmiddellijk daaraan voorafgaande maand aan opdrachtgever worden gefactureerd. More Than Finance is gerechtigd facturen digitaal te versturen.
 1. De betaling van facturen dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum door bijschrijving op een door More Than Finance aan te geven bankrekening en in de valuta waarin is gefactureerd.
 1. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan verkeert opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim verkeert. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke More Than Finance maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van opdrachtgever. In dat geval is opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,-. Voorts is More Than Finance bevoegd alle werkzaamheden voor opdrachtgever, waaronder het verstrekken van informatie aan opdrachtgever, op te schorten zolang More Than Finance geen volledige betaling heeft ontvangen.
 1. More Than Finance is gerechtigd haar tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen overeenkomstig het prijsindexcijfer van het Bureau voor de Statistiek voor commerciële dienstverlening (index 2010 = 100).

Artikel 7. Aanvang, duur, opzegging, ontbinding

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 1. Opdrachtgever en More Than Finance kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.
 1. De overeenkomst mag per aangetekende brief door zowel More Than Finance als door opdrachtgever (tussentijds) worden ontbonden zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om zijn schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden zijn activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.
 1. More Than Finance behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) ontbinding aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij More Than Finance na ontvangst van de betaling aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking stelt.
 1. Indien tot (tussentijdse) ontbinding is overgegaan door opdrachtgever, heeft More Than Finance recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede van additionele kosten die More Than Finance redelijkerwijs heeft moeten maken of moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot eventuele onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de ontbinding ten grondslag liggen die aan More Than Finance zijn toe te rekenen.
 1. Indien tot (tussentijdse) opzegging of ontbinding is overgegaan door More Than Finance, heeft opdrachtgever recht op medewerking van More Than Finance bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen. Voor zover deze overdracht van de werkzaamheden voor More Than Finance extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 1. Bij beëindiging van de overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Indien More Than Finance aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade en tot tweemaal het factuurbedrag (exclusief BTW) dat More Than Finance voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht in rekening heeft gebracht. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan 6 maanden hebben, geldt een verdere beperking van de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid tot tweemaal het facturatiebedrag over de laatste 6 maanden (exclusief BTW). De aansprakelijkheid van More Than Finance is in ieder geval beperkt tot maximaal de daadwerkelijk door de verzekeraar van More Than Finance in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 1. More Than Finance is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat More Than Finance is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 1. Aanspraken in verband met beweerde aansprakelijkheid van More Than Finance dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend. Het recht op schadevergoeding vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit.
 1. More Than Finance is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door opgelegde boetes.
 1. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van More Than Finance.

Artikel 9. Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart More Than Finance ter zake van aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door of in verband met de werkzaamheden die door More Than Finance ten behoeve van opdrachtgever zijn uitgevoerd.
 1. Opdrachtgever is gehouden om More Than Finance zowel in als buiten rechte bij te staan indien More Than Finance wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is More Than Finance, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van More Than Finance en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

 1. More Than Finance behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor die mogelijk uit de werkzaamheden voortvloeien of op werken van More Than Finance rusten, alsmede eventuele bevoegdheden die in dit kader aan More Than Finance toekomen op grond van de wet.
 1. Alle door More Than Finance eventueel verstrekte bescheiden zijn uitsluitend bestemd om binnen de eigen organisatie door de opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van More Than Finance worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte bescheiden anders voortvloeit.
 1. Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van More Than Finance niet toegestaan gebruik te maken van beeldmerken, (handels)namen, logo’s en dergelijke van More Than Finance of door More Than Finance op haar werken aangebrachte aanduidingen waaruit het auteursrecht van More Than Finance blijkt te (doen) verwijderen of wijzigen.
 1. More Than Finance is gerechtigd op haar website alsmede in overige (externe) communicatie en media te verwijzen naar het bedrijf van opdrachtgever om de expertise en ervaring van More Than Finance aan te duiden en daarbij gebruik te maken van de (handels)namen, het logo en overige beeldmerken van opdrachtgever.

Artikel 11. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en More Than Finance is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 1. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet.
 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tot opdracht met More Than Finance.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Confirmo en mogen niet zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende, gedeeltelijk noch als geheel, worden vermenigvuldigd of geëxploiteerd. Voor meer informatie zie: http://www.confirmo.nl/

Versie: 1 januari 2020